2011. április 30., szombat

Ady FILMKLUB - Május


Személygépkocsivezető képzés


Tavaszi megújulás a Trichocenternél


Sonotherápia Dorogon


Trick koncert a No Stressben

A Léthé Temetkezési Kft. közleménye


The Rugó - Elhajítod, visszapattan!

Kritikák és válaszok
Amint arról az előző Hírmondóban már írtunk, önkormányzati tapasztalatokkal rendelkező lakótársunk nyílt levél formájában juttatta el észrevételeit a szerkesztők részére. Ebben kritikával illette a jelenlegi képviselő-testület tevékenységét. A kritika épít, amennyiben van valóságalapja. Azt, hogy ebben az esetben hány százalékot képvisel a jogos felháborodás, döntse el az Olvasó. A levelet – lévén, hogy a zárt ülésen elhangzottakat hivatali titok övezi – a jogszerűen kiadhatatlan információk elhagyásával és a szerző kilétének felfedését elkerülve közöljük. A zárt ülésen történteket bemutatni szándékozó megjegyzések egyoldalúan, a levélíró távollétében, nem tényszerűen említették az ott elhangzottakat.
A költségvetési javaslatról
1.) „A képviselő-testületi ülések talán legfontosabb napirendje az éves költségvetés elfogadása. 20II. február 15-én városunkban is megtörtént az idei költségvetés elfogadása.”

A honlapon is megjelent a tervezet. A levélíró javaslataival két gond volt: egyrészt egy órával a képviselő-testületi ülés előtt kaptuk meg elektronikusan (a költségvetés elfogadásának előkészítése több hónapos feladat), másrészt a korábbiakban hanyagolt ésszerűsítésekre vonatkozó javaslatok egy része nyitott kapukat döngetett, azóta meg is valósult (zeneiskola támogatása Lábatlan által, építéshatósági és okmányirodai létszámcsökkentés, rendezvénykeret tavalyi összegének egyharmaddal történő csökkentése), másik része számunkra értelmezhetetlen, hiszen az előző testület döntéséről vagy törvényi előírásokról van szó (Bajótról bejáró tanulók fogadásának kérdése, az aljegyzői státusz létjogosultságának megkérdőjelezése és a szintén törvényben előírt – vagy hatékonysági, ellenőrzési szempontból igényelt – szakértői vizsgálatok mellőzésére tett javaslat).

Az emberi tényezőkről
2.) „20I0-ben a Kernstok Iskola igazgatója több mint 6 millió Ft-tal "számolta el" magát az intézményi béreknél. Erre mit tett az új testület? Kiosztotta az összeget a közoktatási dolgozóknak akkor, amikor az iskolai beruházásnál sokkal nagyobb szükség lett volna erre az összegre.”

Az igazgató nem „nálunk” számolta el magát, amennyiben így történt. Honnan tudhatta volna 2009 végén – 2010 elején, hogy ősztől – a megváltozott tanítási rend és az egyik pedagógus fegyelmi ügye miatt – sok túlóra szükségtelenné válik, vagy illetmény marad meg – elsősorban szakkörök, egyéb tanórán kívüli elfoglaltságok helyhiány miatti elmaradása okán. Tekintettel arra, hogy a kevesebb alkalmazottat foglalkoztató intézményekben alig maradt bérmaradvány, az év végi – évek óta jutalomként megjelenő – összeg kifizetésénél felhasználtuk a Kernstok 6 millióját, azaz nem az iskola, hanem 150 munkatárs között lett felosztva ez a bruttó összeg. Nem gondolom, hogy ez sok, összehasonlításul – nyilvános adatról lévén szó –, a polgármesteri jutalomkeret tavaly 3 millió forint volt 9 hónapra. A 720 millió forintos iskolai beruházás mellett az emberi tényezőre is lehet ügyelni: egy-egy intézmény színvonalát csak részben befolyásolja annak fizikai megjelenése. Fontos a benne nevelők megbecsülése is, bár az erre fordítható pénzügyi keret igen szűkös.

Iskoláról, Hírmondóról
3.) „A város hosszabb távú működésének egyik kulcstémája az általános iskola fenntartása. Ebben a korábbi testület is hibázott, mert nem vállalt fel népszerűtlen döntést. Az akkori anyagi helyzetben ez felvállalható volt, a mostaniban szerintem nem.”

Ebben teljesen egyetértünk. Már decemberben felvázoltuk a lehetőségeket és folyamatban van az átszervezési eljárás, a közoktatási törvényben előírt szakértői vélemény készül.


4.) „Több fórumon esett szó a Hírmondó megújulásáról. Természetes a megújulás a honlappal együtt. Azon nem kell háborogni, hogy a képviselő-testületi ülést közgyűlésnek hívja a cikk szerzője és hogy sok a helyesírási hiba. Ettől még érthetőek a cikkek.”

A közgyűlés kifejezés jelzésem ellenére maradt a cikkben. Egy 2008-as lapszámot véletlenszerűen kiemelve 28 helyesírási hibát lehet felfedezni két oldalon. (Ez nem a korábbi lektort, korrektort minősíti, hiszen előfordult, hogy elutazott, vagy más okból nem jutott el hozzá a Hírmondó.) Hibák szinte minden kiadványban vannak, sajnos. Próbálkozunk mellőzésükkel.

5.) „Az viszont elfogadhatatlan, hogy a költségvetés elfogadásáról szóló cikkben elfelejtjük megírni, hogy 2011-től 17,44 millió Ft-ba kerül az adófizetőknek a testület és 3,81 millió Ft-ba az egyik alpolgármester. Azt sem közöljük, hogy Khéner Gyula és Hermann Szilveszter az a két személy, akik továbbra is ingyen dolgoznak. Apróság, de emlékeim szerint minden évben tájékoztattuk az adófizetőket, hogy hány forint a polgármester fizetése és mennyi a költségtérítése.” 

Tekintettel arra, hogy a Hírmondó lapzártája 15-ére esik és ezen a napon estébe nyúlóan tárgyalta a testület a költségvetést, sebtében elkészített beszámoló jelent meg az ülésről. A beszámolót fogalmazó szerkesztő munkájába nem szóltunk bele, nem mondtuk meg, mi az, ami megjelenhet. A következő, márciusban készült lapszám részletesen tartalmazza a hiányolt információkat. Aki ismeri a testületi anyagokkal kapcsolatos adminisztrációt, tudja, hogy a határozati kivonatok elkészülte egy-két hét, ezeket küldjük az újság készítőinek a következő havi számhoz.

A tiszteletdíjakról
Nyergesújfalu képviselő-testülete talán az egyetlen volt, amely nem vett fel tiszteletdíjat. Ha jók az információim, régebben sem volt egyhangú a döntés-előkészítés során tapasztalt akarat a kérdésről, volt, hogy az 50 százalékot kis híján elérte a tiszteletdíj bevezetését preferálók aránya. Az más kérdés, hogy – jogosan – egyéb formában történt köszönetnyilvánítás (kirándulások, karácsonyi ajándék, több fogadás). Ez tavaly cca. 4 millió forintot képviselt. (Idén felére csökkentettük a reprezentációs keretet.)
Az is tény, hogy több képviselő szorgalmazta korábban is az egy-egy nagy cél kitűzését a 20 millió forintos képviselői alapból, ez nem valósult meg. Az alapból támogatott célok kedvezőbb esetben szélesebb kör – vagy rászorulók – érdekeit szolgálták, kulturális örökségünket védték, maradandót hoztak létre. Volt azonban vitatható cél is, mindenki eldöntheti, ha utánanéz a könyvtárban vagy a honlapon, mi volt közérdek és mi nem.
Korábban tizenhárom képviselő volt, most nyolc. 2010-ben 50 millió forint lett volna a bruttósított tiszteletdíj-keret, most 17 millió. (A tiszteletdíj mértéke átlagot képvisel a hasonló nagyságú városok sorában.) Az alacsonyabb keretösszeg oka, hogy kevesebb a bizottság is – ezzel párhuzamosan kétszer annyi időt tölt egy-egy képviselő bizottsági munkával, ami nem csak az ülésen történő megjelenést foglalja magában. Amennyiben a képviselő tiszteletdíjat kap, automatikusan a külsős bizottsági tagoknak is ki kell fizetni a képviselői díj bizonyos százalékát.
A képviselők közül több jelezte, hogy tiszteletdíjának egy részét, többen teljes tiszteletdíjukat elesettek segítésére és más célokra felajánlják. Balázs István alpolgármester úr a levélben jelzett információkkal szemben bruttó 118 ezer forint tiszteletdíjat kap havonta, ami igencsak szimbolikus munkájához képest.
A képviselő-testületet a polgármester vezeti, így természetesen jogos, hogy – bár nem vagyok érintett a kérdésben – engem ért el most is a levél, a tisz-teletdíj problémája. Adott esetben – ha nem alakul ki konszenzus a testületben – megtehettem volna, hogy szavazatommal megvétózom a tiszteletdíj-kérdést, ezt három okból nem tettem:

1.) Ha felmerül egy ilyen igény, milyen alapon vétózza meg az, aki szintén az adófizetők forintjaiból kapja fizetését, igaz az előző városvezető – eredményei tükrében abszolút megérdemelt – díjazását igencsak alulszárnyalva, jutalom nélkül. Úgy érzem, ez etikátlan lett volna, és így érezték azok a képviselők is, akik ugyan kezdetektől nem szerették volna a tiszteletdíjat, mégis megszavazták a közösség szellemében. Egy polgármester, aki nyilván a nap nagy részében végzi ezt a tevékenységét, ettől függetlenül akkor álljon ki a világ elé a képviselők tiszteletdíj-nélküliségével, ha megfelelő anyagi háttér birtokában maga sem vesz fel fizetést. (Főleg jutalmat!) Jelzem, Khéner Gyula alpolgármester úr hivatalosan lemondhatott tiszteletdíjáról külön is, pozíciójára külön rendelet vonatkozik. A képvise-lőkre egy döntés vonatkozik: vagy kérik vagy nem, együttesen tehetik ezt.

2.) A tiszteletdíj felvétele joga a képviselőnek. A képviselők anyagi lehetőségei, családi kötelezettségei nem egyformák, a munka költségekkel jár, miközben a másodállás lehetősége a csökkentett létszámra jutó feladatok mellett korlátozott, költségtérítés nincs.

3.) Aki tiszteletdíjat vesz fel, jobban számon kérhető, ha nem teszi megfelelően dolgát a közösség javára.

Hatalom helyett szolgálat!
A nem közölhető zárt üléssel kapcsolatos megjegyzésekhez annyit, hogy az említett képviselő asszony olyannyira nincs híján önkormányzati tapasztalatnak, hogy a Magyar Közigazgatási Intézetben számítottak tudására, így bármelyikünk vehetne tőle leckéket...

A szerző felhívta a figyelmet a „hatalommal való élés” felelősségére is. Nekem a képviselőséghez, polgármesterséghez kapcsolódóan hamarabb jut eszembe a „szolgálat” kifejezés, mint a „hatalom”. Természetesen tudom, a város megfelelő működéséhez, céljaink végrehajtásához szükséges a hatalomban rejlő lehetőség, ami azonban a jelenlegi testület és polgármester esetében soha nem válhat „uralommá”.

A választásnak vége, a kampánynak is, az összefogás ideje jött el. Szükség van építő jellegű észrevételekre, de a fenti típusú levelek – stílusukat tekintve mindenképp – csak egyre alkalmasak: arra, hogy elvonják a figyelmet a napi feladatoktól.
Mihelik Magdolna

Szakmai ellenőrzés az iskolában


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó rendszeresen, de legalább négyévenként ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét. A korábbiakban szakmai ellenőrzés nem történt, most a képviselő-testület jelentős összeget különített el erre a feladatra, hogy – a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett – objektív véleményt tárjon az érintett csoportok: szülők, pedagógusok, az iskolai nevelésben bármilyen módon érintettek felé.
Gyakran elhangzik, hogy legnagyobb kincsünk a gyermek. Ennek ellenére sokkal több információnk van folyamatos ellenőrzések által a gazdaság, közigazgatás minden apró, sokszor jelentéktelen területéről, mint a nevelés, oktatás színvonaláról.

A Kernstok Károly Általános Iskolában folyó munka szakmai ellenőr-zését az önkormányzatunk által 2008-ban gazdasági hatékonyság vizsgálatával is megbízott Qualy-Co. Oktatási Kutatási Szolgáltató Kft. végzi április közepétől. Ebben a tanévben a vizsgálatra olyan tantárgyakat választottunk, amelyek több éves munka eredményéről adnak számot: matematika, szövegértés, német nemzetiségi oktatás. A tanulók tudásán, kompetenciáján túl az ellenőrzés kiterjed a tárgyi és személyi feltételek (képzettség, továbbképzések) vizsgálatára és a vezetői vizsgálatra (utóbbit az önkormányzati minőségirányítási program előírja az intézményvezető-választás évében).
Amennyiben 2012-ben önkormányzati fenntartásban marad az iskola, a következő évben más tantárgyakkal és a tanítási-tanulási légkörre vonatkozó vizsgálattal folytatódik a szakértői munka.
Mihelik Magdolna

Négy önkormányzat együtt ünnepelte a Rendőrség NapjátBajót, Lábatlan, Nyergesújfalu és Süttő önkormányzatai ünnepelték együtt Szent György-napja alkalmából a Rendőrség Napját. A rendezvényen részt vett a Nyergesújfalui Rendőrőrs személyi állománya, Lábatlan, Nyer-gesújfalu települések Polgárőrségének vezetői, Csizmadia Gábor rendőrezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrség főkapitánya, Sturcz Viktória rendőralezredes, az esztergomi városi rendőrkapitányság megbízott vezetője, a Rendőrőrs illetékességi területén működő önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, Bárdos Zoltán, a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a lábatlani szervezet vezetője és Stolczenberger Tibor tűzoltóparancsnok.
Mihelik Magdolna köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A polgármester méltatta azokat, akik családunkra, otthonunkra, tulajdonunkra, testi épségünkre vigyáznak. Mindezt folyama- tos létszámhiánnyal, a szabadságok kiadásának ellehetetlenülésével, pihenés nélkül végzik úgy, hogy közben folyamatos szakmai megújulást várnak el tőlük. Utalt arra is, hogy a rendőri pálya presztízse folyamatosan csökken, a fiatalok nem látnak perspektívát a hivatásban.
A statisztikai adatokat elemezve a polgármester kiemelte, hogy a fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően városunkban – és nyilván a környékbeli településeken is – csökkent a bűncselekmények száma, a kisebb vagyon elleni cselekmények azonban kivételnek számítanak. A jelenlegi morális válsághoz és a munkaerőpiaci helyzethez képest nem meglepő a tendencia romlása. A feladatok nőttek, hiszen új lopási célpontként megjelent a Tesco Áruház, nőtt a veszélyeztetett kiskorúak száma és az elszegényedés is rossz útra téríti a kevésbé szilárd erkölcsű állampolgárokat.
Ami viszont különösen pozitív, hogy a rendőrség és a polgárőrség az intéz-ményekkel napi kapcsolatban áll, a közös érdekek mentén kitűnő az együttműködésük. A törvénytisztelő, rend- és békeszerető polgárok tudják, a “Szolgálunk és védünk” nem csupán egy hangzatos jelmondat. Akik nem tartoznak a törvénytisztelők táborába, szem előtt vannak, rendőreink, polgárőreink alaposan ismerik őket és a jogszabályi kereteken belül mindent elkövetnek, hogy ne árthassanak. Az önkormányzat négy rendőrt és két polgárőrt részesített pénzjutalomban a nyergesújfalui rendőrőrs és a polgárőrség tagjainak javaslata alapján.

Legnagyobb adózók fóruma

A korábbi hagyományokat folytatva, Mihelik Magdolna közvetlen beszélgetésre hívta meg a “legnagyobb adózókat” – azokat a vállalkozókat, akik legtöbbet fizetnek a város kasszájába.
A meghívás elsősorban helyi vállalkozóknak szólt. A nem titkolt cél az volt, hogy a megjelentek ötleteikkel, véleményük kinyilvánításával segítsék az önkormányzat munkáját, célkitűzéseit. A polgármester asszony részletes tájékoztatást adott a várost érintő, még az elmúlt évben kezdődött fejlesztésekről, beruházási munkákról, a várost érintő eseményekről. Beszédében ismertette az idei évben legszükségesebbnek ítélt feladatokat és a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére jövőben elkészíthető beruházási terveket, szólt a város ez évi programjairól. A vártnál kisebb számban megjelent vállalkozók közvetlen beszélgetés keretében vitatták meg a város fejlődésének, az itt élő emberek jobb életterének lehetőségeit.
Többek között szó esett az Ady Művelődési Ház jelenéről és jövőjéről, a Kernstok-villáról, a Térségi Közösségi Házban olvasósarok létrehozásáról, ugyanitt internetes tanfolyamok szervezéséről. Szó esett  az Idősügyi Tanács megalakításáról, a támfal kopárságát megszüntető vadszőlő telepítésről. A fórum vendégei egyetértettek abban, hogy jobban ki lehetne használni a Duna közelségét, hasznos lenne a hátsó szakaszt feltölteni, esetleg padokat elhelyezni.

Még mindig kevés a színvonalas szórakozóhely, kevés az étterem. Csak a pincesor van, a fiatalokat jobban a városban kellene tartani, még több programmal a városhoz kötni őket. Területeink szétforgácsolódtak, jó lenne jobban összetartani. Eternit továbbra is a senki földje, legalább buszjárat kihelyezésével össze lehetne kötni a város frekventáltabb részével.
A helyi vállalkozók támogatása továbbra is célkitűzés marad, remélhetőleg többen fognak majd a pályázati lehetőséggel élni. Más városok példájára Nyergesújfalun is lehetne vállalkozók utcáját alakítani, zártabb közösségeket létrehozni. Meglepetés vendégként a polgármester asszony felkérésére Daróczi Gabriella énekművész bizonyította tehetségét a megjelentek előtt színvonalas műsorával.
KTné
(Elmaradó bevételek miatt: 250 milliós hitelkeret)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Kereskedők fóruma


A Polgármesteri Hivatal kereskedelmi fórumot tart a város kereskedői részére 2011. május 12-én 17.30 órakor a Térségi Közösségi Házban (Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 26.). A fórum témái:
– kereskedelmi tevékenység bejelentésével, engedélyezésével összefüggő eljárások ismertetése;
– egyes termékek forgalmazására vonatkozó előírásokról tájékoztatás; forgalmazást és kiszolgálást érintő rendelkezések betartása, ellenőrzésre vonatkozó eljárások, szankciók, tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos határidőkről, bevallás kitöltéséről, egyebek.
A tájékoztatót tartják: Kovács Imre Tamásné és Tóth Józsefné. A fórumon részt vesz Mihelik Magdolna polgármester és dr. Molnár Lívia aljegyző. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

(A városházáról jelentjük - áprilisban)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Anyakönyvi hírek

Megérkeztünk!
1) Palotás Péter és Debreceni Adrienn kislánya, Lara
2) Czakó Sándor és Üveges Erika kislánya, Zoé
3) Eckl Csaba és Kicsindy Katalin fia, Kristóf
4) Pokornyi Szilveszter és Bakos Anikó kislánya, Zsófia
5) Kordé Zsolt és Gyapjas Andrea kisfia, Levente
6) Gódor István és Maráz Katalin kislánya, Blanka
7) Pillér László és Golha Judit kisfia, Bence
Kívánunk a gyermekeknek egészséges, boldog életet, a szüleiknek sok örömet és erőt gyermekük felneveléséhez!Szépkorúak
90 évesek Bőcs Józsefné (május 21.)
Szautner Károly (május 24.)
85 évesek Gál Istvánné (május 7.)
Szabó Sándor (május 30.)
80 évesek Kacser Lajosné (május 11.)
Kurdi Vilmos (május 29.)
75 évesek Dubecz Istvánné (május 22.)
Az önkormányzat szívből gratulál az évfordulójukat ünneplőknek, és minden jót kíván az elkövetkező évekhez, elsősorban egészséget!

Jubilálók
50 éves házassági évforduló:
Speier Gergely és Burgermeiszter Viktória (május 27.)

25 éves házassági évforduló:
Réhm Antal és Báder Mária (május 17.)
Keil Lajos és Sinka Rita Gabriella (május 24.)
Vörös Béla és Sipos Edit (május 31.)
Az önkormányzat gratulál a jubiláló házaspároknak és jó egészséget, minden jót kíván további életükhöz!

Eltávoztak közülünk
Március 14-én: Mihály Ferencné sz. Legény Erzsébet (86 éves korában)
Március 21-én: Nickl Gyula (63 éves korában) volt Nagy L. utcai lakos
Március 27-én: Juhász Mihály (73 éves korában) volt Kölcsey F. utcai lakos
Március 30-án: Nagy-György László (49 éves korában) volt lábatlani lakos
Április 6-án: Vásárhelyi Boldizsárné sz. Tihanyi Mária (80 éves korában) volt lábatlani lakos
Április 8-án: Nagy Mihályné sz. Koselák Katalin (81 éves korában) volt Arany J. utcai lakos
Elhunyt lakótársaink hozzátartozóinak gyászában osztozunk, fogadják együttérzésünket!

(Elindult a Hírmondó online változata)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Volt egyszer egy Lord koncert Nyergesen

2011. április 29., péntek

(Az egész világ tudja, hol van a Pilis)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Babóca klubdélután hétfőnkéntSzeretettel várunk benneteket hétfőnként 15.30-17.30 között a Térségi Közösségi Házba, a földszinti kisterembe. Júliusi vendégeink Dr. Nagy Erika és Végh Zsuzsi lesznek!
Czene Éva és a szervezők


Ady FILMKLUB - Május

(Nyerges volt az utolsó szalmaszál - Volt egyszer egy Várszínház?)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Kereskedők figyelmébe: Hogy megússzuk a büntetéstHa tavasz, akkor ellenőrzési hullám. A kereskedők és boltosok jó, ha már most felkészülnek a különféle hatósági mustrára. Íme néhány tipp, hogy mire is figyeljenek.

 – Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
– A fogyasztó az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.
– A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy példányát a fogyasztónak átadni.
– Az írásbeli panaszt a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolatát három évig köteles megőrizni, s a hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 – A panasz elutasításakor a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
– A kereskedő köteles – a helyben fogyasztott termék kivételével – a megvásárolt terméket jellegének megfelelően, élelmiszereknél külön jogszabályban foglaltak szerint becsomagolni.
– A vásárló részére tömeg, térfogat, vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni.
Súlypótló eszközök használata tilos.
– A minőséghibás, a használt, a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni.
A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

Nálunk vendégeskedtek a megye polgárőrei


Április 16-án Nyergesújfalu Város Térségi Közösségi Háza adott helyet me-gyénk polgárőreinek. Komárom-Esztergom megye 44 polgárőr egyesü-letének küldöttei vettek részt azon a közgyűlésen, ahol a megyei elnök Bár- dos Zoltán beszámolt a 2010-es évről. Megtudtuk, hogy a tagozatokkal, és újonnan alakuló egyesületekkel már 56 településen vannak jelen. A cél az, hogy a megye mind a 78 településén legyen polgárőrség a közeljövőben.

Elhárították a katasztrófát a diákokIdén áprilisban is megrendezték az Esztergom Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség – nyergesújfalui iroda szervezésében a felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedőt.  Most Nyergesújfalu adott otthont a rendezvénysorozatnak, melynek teljes létszáma 166 fő volt. A katasztrófavédelmi feladatok mellett bemutatták a Zoltek Zrt.-t, a nyergesújfalui tűzoltóságot és mentőállomást. Az Ady Endre Művelődési Ház és az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét bemutató állomás is szerepet kapott. A versenyen helyezést elérő csapatoknak gratulálunk:
Általános iskola: 1. Arany János Általános Iskola, Lábatlan; 2. Gárdonyi Géza Általános Iskola, Tokodaltáró; 3. Szalézi-Irinyi Középiskola, Nyergesújfalu.
Középiskola: 1. Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom; 2. Szalézi-Irinyi Középiskola, Nyergesújfalu; 3. KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom.
Köszönet a szponzoroknak:
Duna Takarékszövetkezet Esztergom, Resszer Pékség Tokod, Nagy Zöldséges Esztergom, Tesco Esztergom, Tesco Nyergesújfalu, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Dorog, Tyco Electronics Hungary Kft. Esztergom, Forest Papír Kft. Lábatlan, Holcim Hungária Zrt. Lábatlan, Calmit Hungária Kft. Lábatlan, Hilltop Zrt. Neszmély, Magyar Suzuki Zrt. Esztergom, Farkas Trans Kft. Tokod, Hummel Pékség Nyergesújfalu, OTP Bank Esztergom, K&H Bank Nyergesújfalu, Lábatlani Vasbetonipari Zrt. Lábatlan.

Vár a zeneiskola


A Szabolcsi Bence Zeneiskola májusi programjaiSzeretettel meghívjuk az óvodásokat, kisiskolásokat és szüleiket, akik még nem járnak zeneiskolába: 2011. május 9-én hétfőn 16.15-kor Solymosiné Horváth Andrea tanárnő Előképzős csoportjának énekjátékos foglalkozásra. (Zeneiskola 8-as tanterem)
2011. május 12-én csütörtökön 16.15-kor Pásztóiné Wagner Judit tanárnő kiselőképzős ének-tánc (Kokas-módszer) csoportjának foglalkozására (a Zeneiskola kamaratermében).
2011. május 13-án pénteken 17.00-kor Év végi gálahangverseny a Térségi Közösségi Házban.  Az érdeklődők meghallgathatják a zeneiskolában tanulható hangszereket. Tanév végi koncertjeink: 2011. május 30-án hétfőn 17.00-kor B tagozatos tanulóink vizsgahangversenye a Zeneiskola kamaratermében: Kocsis Máté cselló 2. évf.
Varga Bettina hegedű 2. évf.,  Szeghy Anna cselló 3. évf., Maros Gergő harmonika 4. évf., Hidasi Petra cselló 4. évf., Monori Gabriella ének 4. évf., Kovács Rebeka hegedű 5. évf., Sováczki Péter trombita 5. évf., Wágner Éva Kata fuvola 7. évf.,
2011. május 31-én kedden 17.00-kor B tagozatos tanulóink vizsgahangversenye a Zeneiskola kamaratermében: Dús Martin ütő 1. évf., Kiss Krisztián Máté ütő 2. évf., Krajcsovszki Máté trombita 3. évf., Sánta Barbara fuvola 3. évf., Komáromi Péter zongora 5. évf., Németh Csenge furulya 5. évf., Infó: Pásztói Tamás intézményvezető 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 65., Tel: 06/33-455-405,  http://www.szabolcsi.hu/Szülők-Nevelők Bálja: Köszönet a támogatóknak!


Idén 5. alkalommal került megrendezésre a Kernstok Iskola által szervezett Szülők-Nevelők Bálja. A rendezvényről készült videó már megtekinthető az iskola honlapján (www.kernstok.hu). Köszönet illeti a támogatóikat, akik adományaikkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Támogatók voltak: Barta család, Bertáné Lőcsei Krisztina, Esztergomi Babits Könyvesbolt, Irma Fodrászat, Italsarok, Kecskeméti Edit, Kincsestár Bt., Kiss Julianna, Lotti Virágbolt, Marietta Virágbolt, Mátéfi család, Mosoly Szépségszalon, Patakyné Hidvégi Andrea, Szlávik József, Tóthné Hartmann Mária, Varga Alma (Virágbolt-Tesco).

(„Jön a szén, csúszik!” - Nyergesen járt Ujlaki Dénes)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Doktor úr, a maga foga sose fáj?


Ha a külsőségeket nézem semmi akadálya, hogy felkeressük a fogászati rendelést. Szép, új rendelőintézet, jó a technika, új a felszerelés. És az se mindegy, hogy szimpatikus fiatalember a fogorvos. Mivel sokan félünk a fogászati beavatkozástól, bátorítva a Tisztelt Olvasót – no meg magamat is –, felkerestem Dr. Rada Radut, városunk új fogorvosát.


– Miért ezt a pályát választotta?
– Informatikus szerettem volna lenni, de nem volt elég kihívás számomra. Ezért a 10. osztály végén úgy gondoltam, hogy bátyám példáját követve fogorvos leszek. Keményen nekiálltam a biológia, a kémia és a fizika tanulásának.
– A párja is szakmabeli. Otthon mennyi szó esik a fogászatról?
– Hát igen – mondja a doktor mosolyogva –, gyakran “visszük haza a munkát.” Néha tanácsokat kérünk egymástól. A rivalizálást elkerültük, mert Adél a fogszabályozással és a gyerekek kezelésével foglalkozik. Én inkább a konzerváló fogászat és fogpótlás területén érzem magam otthon. A szakvizsgámat is ezen a területen szereztem.
– Véletlenül talált egymásra két fogorvos?
– Az egyetemen ismerkedtünk meg.
– Miért éppen Nyergesújfalut választották?
– Úgy döntöttünk, jó lenne körzeti ellátást folytatni, és több körzetet is felkerestünk, megnéztünk. Eljöttünk ide is. Nagyon megtetszett, hogy egy rendezett, tiszta kis városkára találtunk, és az önkormányzatban határozott és kedves emberekkel találkoztunk. Itt kötöttünk ki.
– Annyi új fogászati eljárásról hallani. Ezekből jut már az OEP átal finanszírozott rendelőkbe is, vagy csak magánpraxis keretében juthatunk hozzá?
– Sajnos, körzeti ellátásban csak az alapellátást finanszírozza az OEP. Foghúzások, tömések, fogkőlevételek. Vannak olyan ellátások is, amelyek nem tartoznak az OEP által finanszírozott alaptevékenységek közé vagy időkorlát alatt állnak, ezekért fizetni kell. Az OEP által finanszírozott kezelések függnek a korosztályoktól is, ugyanaz a kezelés lehet támogatott vagy részben támogatott egy korosztálynál és egyáltalán nem a másiknál.
– Mire figyeljünk a fogkrém és a fogkefe kiválasztásánál?
– Nagy a választék. Nagy részük kü-lönböző panaszok ellátására kedvező. A termékleírás és az egyéni panasz alapján választhatunk. Fontos, hogy legalább két alkalommal kell naponta fogat mosni. Reggel és este. Lényeges, hogy mit eszünk és hogyan. Meg kell próbálni betartani a napi három nagy étkezést. Fogyaszthatunk édességeket is, mindjárt a főétkezés után és fogmosás előtt. Persze, édes lehet egy alma vagy egy barack is. Fogyasszunk rostokat tartalmazó ételeket is, ezek segítik a fogak öntisztulását és a gyerekeknél fontos állcsontok fejlődését.
– Cukormentes rágógumi?
– Nem helyettesíti a fogmosást!
– Mondják: a cipésznek lyukas a cipője. Az Ön foga sose fáj?
– Előfordul, de én már bebiztosítottam magam egy kedves fogorvossal.
-------------------------------------------------------------------
Névjegy: Dr. Radu Rada fogorvos
Életkor: 30 – Családi állapota: hamarosan nős – Születési helye: Nagyvárad – Tanulmányai: Temesvári Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara, majd a Budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvosi Karán szakvizsga.
Eddigi munkahely: Keszthely, magánrendelés és iskolafogászat
Hobbi: Síelés, úszás, biciklizés és most a kajakozást szeretném kipróbálni.
KTnéGyermekvédelem - Tavaly 137 vészjelzés


2011. március 17-én tartotta Gyermekjóléti szolgálatunk az éves tanácskozását a Térségi Közösségi Házban. A tanácskozáson részt vettek az iskolák és óvodák gyermekvédelmi felelősei, védőnők, gyámhivatali és gyámügyi előadó, a szociális bizottság elnöke, pártfogó felügyelő, őrsparancsnok, családsegítő szolgálat. A jelzőrendszeri tagoktól előzetesen kértünk információt az intézményükben lévő veszélyeztetett gyerekek számáról, gyermekbántalmazásra utaló jelekről, a jelzőrendszer működéséről, illetve javaslatokat vártunk a jobb működés eléréséhez. 16 jelzői tagtól kértünk visszacsatolást, 9 érkezett vissza szolgálatunkhoz. 2010-ben 137 jelzés érkezett szolgálatunkhoz, védőnőktől, gyermekorvosoktól, közoktatási intézményektől, rendőrségtől, ügyészségtől, gyámügyről, gyámhivataltól, állampolgártól. Többször előfordult, hogy egy gyermekről több jelzés is érkezett.
Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet az esetkonferenciákra, ahol a felmerülő problémákat közösen át tudjuk beszélni a családdal és a jelzőrendszer azon tagjaival, akik érintettek a gyermekkel kapcsolatban. Törvényi előírásnak megfelelően szolgálatunk minden évben 6 szakmaközi megbeszélést hív össze a jelzőrendszeri tagoknak, előre adott témában. Ilyenek például: igazolatlan hiányzások esetén iskoláztatási támogatás felfüggesztése és a védelembe vétel; fiatalkorúak szabály-sértése; a családokkal közösen tartott esetkonferencia jelentősége; a művészetterápiás csoportfoglalkozások jelentősége a gyermekek, fiatalok személyiségfejlődésében. A kiskorú gyermekek veszélyeztetettségének fogalmáról és megelőzéséről terveink szerint ismét beszélnünk kell szakmaközi megbeszéléseinken.
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozói

Negyven évig szolgálta a várost

Nyergesújfalu 2010. szeptember 24-én avatta fel a felújított, modernizált rendelőintézetet. Nekünk,  idősebbeknek nem volt kétséges, kiről legyen elnevezve az új intézmény. A szakrendelésekhez, fejlett műszerezettséghez szokott fiataloknak viszont be kell mutatnunk a névadót, dr. Tábori Lajos körorvost. Az ünnepélyen az egészségügyi dolgozókon kívül nagyrészt olyanok voltak jelen, akik elsősorban rá szerettek volna emlékezni, de ez csak részben sikerült. Ez a cikk talán pótol valamit…


Babona és szegénység
Szent István királyunknak tulajdonítják azt a rendeletet, mely szerint tíz falu köteles volt egy kirurgust seborvost, felcsert) alkalmazni. Ennek első, Nyergesújfalura vonatkozó írásos nyomát az első magyarországi népszámlálás (1785.) adataiban találjuk: 156/1/2.: “Gemein Quartier Haus”: megyei kirurgus, nőtlen, Ignatius Losbiegler. Bába is volt a faluban, őt így mutatja be: „A legérdekesebb özvegyi háztartás a bábáé. Bár a faluban másutt is él idegen nevű, hat évesnél fiatalabb „elhagyott” gyermek, a bábánál 2 leány és 3 különböző
nevű kisgyerek él.”
Népes község lévén Nyergesújfalunak már a II. világháború előtt is volt körzeti orvosa, fogorvosa, szülésznője, állatorvosa, gyógyszertára. Az akkori állapotokhoz képest előnyös helyzetét erősen befolyásolta, hogy a környező falvak lakosságának ellátása is az itteni egészségügyiekre hárult. Így a betegellátás igen sok kívánnivalót hagyott maga után: nagy volt a csecsemőhalandóság, a tuberkulózisos megbetegedések száma, a meszes ivóvíz következtében a strumásoké. Az egyetlen működő orvos munkáját a babona és a szegénység nehezítette. Az 1800-as évek vége felé Nyergesújfalun Kelndorfer Ármin (Kernstok Károly édesanyjának fivére), majd dr. Deutsch Ármin volt az orvos. 1928-tól 1968-ig dr. Tábori Lajos volt a körorvos. 1931 és 1945 között dr. Dési Lázár magánorvosként működött a községben. Osváth szerint 1937-ben így nézett ki Nyergesújfalu egészségügye a statisztika tükrében: “1 körorvos, 1 magánorvos, 3 bába, 1 gyógyszertár, kórház Esztergomban, Stefánia Szövetség helyben, az ivóvíz pedig közepes.”


Pénzt is adott a recept mellé
A háború után az orvosi rendelő az új városháza helyén álló épületben volt, majd leköltözött a “Zsitvay-házba”. Ezt 1978-ban átépítették, azóta „Kiskórház”-ként az esztergomi kórház kihelyezett intézeteként működik. Ezt az épületet bővítették és adták át 2010 szeptemberében. Dr. Tábori Lajos 40 évig volt a község “doktor bácsi”-ja, ezzel megszolgálta, hogy ő legyen az új Rendelőintézet névadója. 1894-ben Nagyszombatban született. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A 71. gyalogezreddel és a 2. huszárezreddel az orosz és oláh fronton küzdötte végig a háborút, mint katonaorvos. Az arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. 1920. augusztus 1-jén, mint a 2-es gyalogezred orvos főnöke vált meg a nemzeti hadseregtől. Utána kórházi alorvos volt Esztergomban, majd 1928 júliusától 1968-as nyugdíjazásáig, 74 éves koráig Nyergesújfalun volt körorvos. Itt a II. világháború előtt képviselő-testületi tag, a magyar Vöröskereszt Egylet helyi fiókjának alelnöke volt. Felesége: Makk Etelka, gyerekei: Lajos, László és Lívia. Amikor elkezdte az orvosi munkáját, egységes egészségügyi ellátásról aligha lehetett beszélni. Olyan is előfordult, hogy a recept mellé a kiváltáshoz szükséges pénzt is mellékelnie kellett. Ápolónő, orvosírnok akkor nem állt rendelkezésére, mindent magának kellett megoldania. A segítség már csak idős korában adatott meg számára. 1957-ben megkapta az “Érdemes orvos” kitüntetést, majd a Munka Érdemrend ezüst fokozatával jutalmazták munkásságát.

Szálfaegyenes termetére, szikár alakjára, csontos kezére még sokan emlékezünk. Hosszú pályafutásának eseményei ma már csak anekdotaként szállnak szájról szájra a rá hálásan emlékezők között. Esztergomban, 1977-ben 83 éves korában halt meg. Amíg épült a rendelő, a nyergesi betegek a lábatlani dr. Tulassay József Rendelőbe jártak szakrendelésekre. Ott láthatták a követendő példát, hogy a lábatlaniak hogyan tartják életben szeretett orvosaik emlékét. Dr. Tulassay József-emléktáblát állítottak az intézet előtti parkban. A településen dolgozó orvosok fényképei pedig a lépcsőház falát díszítik. Ennek a példának a követését javaslom a dr. Tábori Lajos Rendelőintézet dolgozóinak és fenntartójának is.
PADÁNYI LAJOS


(A világ tanulhat tőlük: A védőnők)

A cikk írásbeli kérelemre eltávolítva.

Tavaszi alkotások: Madarak, nyuszik, tojásokAz alkotóházi gyermekprogramokon időszerű alkotások születtek. Márciusban a „szabadság jelképét”, szalmából madarat készítettek a gyerekek. Hogy ne „repkedjenek” szerteszéjjel mindenki gúzskoszorúra kötözgette a sajátjait. A következő alkalommal nyuszit készítettek. Először a nyuszi füleit fonták meg  pedig nádból, eköré építve fel a fejet, ami már csuhéból készült, csakúgy, mint a ruhája. Apró masnit biggyesztettek a feje búbjára és már kész is volt. Áprilisban tojásfestéssel folytatódott a program. Ekkor két technikát is megismerhettek az érdeklődő gyermekek. A berzseléshez először apró leveleket gyűjtöttek a székház környékén. A levelek aztán a tojásra kerültek, majd bebugyolálták harisnyába, és már mehetett is a hagymahéj-festékbe. A harisnyából kivett tojásokon a levél lenyomatát izgatottan fedezték fel a gyermekek.
Az irókázás technikája már kicsit bonyolultabbnak bizonyult. A forró méhviaszba mártva az irókát, különböző népi motívumokat próbáltak felvinni a főtt, illetve kifújt tojásokra. Majd ezt is festékbe mártották. A kész tojásokat szalonnabőrrel kenték be, ettől fényesek lettek.
Gyerekfoglalkozások: május 6-án: Papírsárkány készítés. Május 20-án: Nemezszappan készítés.
Felnőtt foglalkozások: csütörtökönként 17-19 óráig, tetszőlegesen választott technikákkal. Mindenkit szeretettel várnak az Alkotóház tagjai.

Bravó, borosgazdák!
A Térségi Közösségi Házban rendeztük az ez évi borversenyt. 46 gazda hozta el a bormintáit, Madarról 8 gazda nevezett. 85 borminta érkezett be, ebből 58 fehér, 5 rosé, 1 siller és 21 vörös bor volt. A mintákat két 3 fős csoport bírálta el. A zsűri elnöke Tálas Tamás úr, a móri Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend Nagymestere, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke volt. A két bíráló bizottságot Erős Gusztáv és Sáska Beáta vezették. A pontozás 100 pontos rendszer szerint folyt: 67 pont alatt oklevél, 67,1 – 77 bronz, 77,1 – 90 ezüst, 90,1 – 95 arany, 95,1 – 100 Nagy arany.


A bíráló bizottságok 1 Nagy arany, 14 arany, 24 ezüst, 33 bronz és 12 oklevél minősítést adtak. A 3 legmagasabb pontot elérő fehér borminták újbóli összevetésén Pleskó Lajos 2010-es évjáratú Királyleánykája nyert Nagy arany címet. A vörös boroknál Madarász János, madari borász nedűje érte el a legmagasabb pontszámot. Két aranyérmes borminősítést kapott: Nyergesi Ferenc /Madách u. 14./ 2010 Hárslevelű és 2010 Fehér Couvé; Nyergesi Rezső 2010 Rizlingszilváni és 2010 Fehér Couvé; Vénusz Zoltán 2010 Chardonay és 2010 Vegyes fehér borára. Egy-egy aranyérmet nyert: Szabó Attila 2010 Rajnai Rizling, Benedek Attila 2010 Cserszegi fűszeres, Hős Nagy László 2009 Cabernet franc, Németh András 2010 Chardonay, Nyergesi László 2010 Olaszrizling, Šulc Milán 2010 Vegyes fehér és Fehér Dávid 2010 Rosé borával.
Estére elegánsan terített asztalok mellett a gazdák megkapták nevezett boraikat. Németh András úr a Nyergesi Pincegazdák elnöke köszöntötte a résztvevőket, vendégeket. Mihelik Magdolna polgármester asszony kiemelte, az önkormányzat a vidéki turizmus fellendítésében Nyergesújfalun fontos szerepet szán a helybéli szőlészeknek, borászoknak. Tálas Tamás úr hasznos tanáccsal látta el a gazdákat, a must és az újbor kezeléséről, a megfelelő mennyiségű kénhasználat fontosságáról, és gratulált a kiváló bormintákért. Bartos Fanni adta át az okleveleket, a különdíjak átadásánál a madari borbarátok Nyergesi Lászlónak a Madari Borversenyen elért Champion díjért oklevelet adtak át. A gazdák a 2010-es év kedvezőtlen időjárása ellenére is kiváló munkát végeztek, a minták majd 85%-a érmet kapott. Örvendetes, hogy a polgármester asszony és az önkormányzat szívügyének tekintette a borversenyt és anyagi támogatást biztosított. Tavaly semmilyen anyagi támogatást nem kaptunk a verseny lebonyolításához. A szervezésben oroszlánrészt vállalt Németh András, Lovász Józsefné, Kaposvári Istvánné, Bognár Orsolya, Simon Katalin, Vincze Ferenc, Kovács Ferenc és Schrenk Péter. Köszönjük a jutalmakat felajánló szponzorok segítségét. Reméljük, a 2011-es év kedvező lesz a szőlőtermesztésnek, és ősszel kiváló minőségű szőlőből tudnak a gazdák újbort készíteni!
NYERGESI REZSŐ, A VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND NAGYMESTERE

Főzőnap a borospincéknél május 28-án


A Nyergesi Pincegazdák Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját egy vidám hangulatú főzőnapra, ahol fiatalok és idősebbek egyénileg vagy csoportosan készíthetik el ételeiket! A részvétel ingyenes. Az egyesület
tűzifát, víz- és áramvételi lehetőséget, padokat, asztalokat, sátorhelyet a csapatok által hozott sátraknak minden résztvevő számára biztosít. A főzéshez szükséges felszerelésekről, nyersanyagokról, fűszerekről minden résztvevő maga gondoskodik. A nap során a megszomjazott vendégeket az egyesület tagjai saját boraikkal kínálják. A csapatokat idén is apró ajándékok várják.

A főzőnap ideje és helyszíne: 2011. május 28. (szombat) 10 óra; Nyergesújfalu-Németvölgy, Németh András pincéje. Kérünk mindenkit, aki a főzőnapon szívesen részt venne, előzetesen jelezze részvételét. Németh András 36-30-9478-369; Nyergesi Attila 36-30-9212-166. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Diákolimpia 2011 - Light ContactMárcius 26-án Csepelen rendezték meg az Országos Kick-box Diákolimpia döntőjét. Az utánpótlás korosztály számára ez fontos verseny. 250-nél is több versenyző érkezett, öt küzdőtéren folyamatosan bokszoltak. Szakosztályunkból elsőként Nyergesi Tamás lépett a tatamira. Tamás nem volt elég éber, így semi-contactban be kellett érnie egy bronzéremmel. Szerencsére a light-contact szabályrendszerre összeszedte magát – amihez az edzői fejmosás is hozzájárult –, és első helyezést szerzett! Scheirich Réka legnagyobb ellenfele önmaga volt. Négy ponttal is vezetett, ám ellenfele összeszedettebben állt vissza a második menetre és fordítani tudott. A bronzérmet így is el tudta csípni, bár ezzel sem önmaga, sem edzői
nem voltak elégedettek. Uzsák József most másodízben ismerkedett ilyen nagyszabású versennyel. A döntőbe jutásnál olyan fiatalemberrel küzdött, aki már jó néhány világversenyt megjárt. A papírformának megfelelően Joci tisztesen helytállt. Bronzérmével elégedettek lehetünk. Szabó Z. Dominik korábbi sérülése ellenére nem akarta kihagyni a versenyt. A döntőre már nagy fájdalmakkal küzdött. Saját és edzői döntése egyhangú volt: nem küzd tovább. Erős derékfájással és egy ezüstéremmel térhetett haza.


Light-contact MAGYAR BAJNOKI FORDULÓ
Idén új szabály lépett életbe a kick-boxban. A felnőtt korosztályban nincs olyan verseny, melyen kötelező a részvétel. A második félévi döntőben bárki indulhat. Ezzel a módosítással a vezetőség még nyíltabbá tette a magyar bajnokságot. A módosítást a versenyzők szívesen fogadták. Talán a szabálymódosítás és a rövid hétvége miatt kevés versenyzővel zajlott a bajnoki forduló. Egyesületünket Fenyvesi Márta és Hirsch Viktor képviselték. Németh Janka és Szántó Sándor munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni. Márti és Viktor is kevesebb edzésen vettek részt, mint amennyit edzőjük, Zrínyi Miklós előirányzott. Ők sem
lustaságból nem edzettek, hanem munkájuk miatt. Ennek ellenére Márti aranyérmet szerzett, Viktor egy ezüstérmet verekedett össze a nap végére.

Háztáji tippek


Kert - Fagyosszentek után ültessük ki a megerősödött virágpalántákat. Napos helyre telepítsük a  sarkantyúkát, a kaliforniai mákot, a bársonyvirágot, a porcsinrózsát, a mákvirágot és a cinniát. Félárnyékba kerüljön a fukszia, a gumós begónia, a harangvirág. Tőosztáskor ássuk ki az egész tövet, késsel szedjük szét úgy, hogy minden osztott részen maradjon gyökér vagy rügy. A szobanövényeket tegyük ki az erkélyre pár órára levegőzni, ha nem süt rájuk a nap. Ültessük át friss földbe a növényeket, ha a cserép alján kibújtak a gyökerek. Csak egy számmal nagyobb cserepet vegyünk. Ajánlott a tápoldatok használata! A hónapos retek jobban fejlődik és védett a kártevőktől, ha kiültetés előtt kissé megsózzuk a földet. A metélőhagymánál a tő köré felülről bekapart kávézacc a legjobb trágya. A paradicsom ültetésénél a növény alatt körben gyufákat teszünk a földbe, ettől lazább lesz a talaj, és védett lesz a növény a károsodástól.

Háztartási praktikák - A bolti tisztítószerek drágák és szennyezik a környezetet. Vannak olcsóbb megoldások. Ha a fémtárgyakat puha, kissé belisztezett ronggyal bedörzsöljük, majd egy másik ronggyal áttöröljük, szép fényük lesz. Az ezüsttárgyak kevésbé színeződnek el, ha alufóliába csavarva tároljuk őket. A régi kenyér friss lesz, ha nedves konyharuhába csavarjuk, majd levétel után a kenyeret a sütőben vagy mikróban kissé átsütjük.

Fűszeres tarja zöldségekkel


Hozzávalók: kb. 1 kg sertéstarja, 25 dkg zsír (én 3x ennyit használok, hogy sok zsírja legyen), 2 nagy hagyma, 6 gerezd fokhagyma, 1 paradicsom, 1 zöldpaprika, só, bors, kömény, majoránna, fűszerpaprika.
A rakott zöldséghez: 25 dkg gomba, 1 kis karfiol, 1 édeskömény, 2 sárgarépa, 1 fehérrépa, 2 dl tejföl,
1 tojás, 10 dkg reszelt sajt, 5 dkg teavaj, só, szerecsendió, bors

Elkészítés: A tarját 1,5 cm vastag szeletekre vágom. Egy tepsibe a zsírt belekockázom, ráteszem a húst, sózom, fűszerezem, majd mehet rá a többi apróra vágott hozzávaló (hagymák, paprika, paradicsom), majd alufóliával jól lezárom, és 200 fokon kb. 1 óra 20 percet sütöm, ekkor lehúzom a fóliát, és még további 20 percig sütöm. A rakott zöldséghez a zöldségeket megpucolom, megmosom, és falatnyi darabokra vágom. Sós vizet forralok egy edényben, majd belerakom a zöldségeket, de nem főzöm meg puhára, csak pár percig roppanósra, ezután leszűröm, és egy kivajazott hőálló tálba szórom. Fűszerezem, ha szükséges, sózom, majd leöntöm tejföllel, amiben elkevertem a tojást. A tetejére reszelt sajtot szórok, és 180 fokos sütőben 35 percig
sütöm.
KTNÉ

Gyermek kézműves kiállítás


Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Bóbita Óvoda és Bölcsőde hagyományos Gyermek Kézműves Kiállítására. A tárlaton az óvodába járó gyermekek alkotásait láthatják. A kiállítást Mihelik Magdolna polgármester nyitja meg. A megnyitó időpontja: 2011. május 23. (hétfő) 17 óra; helyszíne: Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Május 1 tér 14. A kiállítás megtekinthető: 2011. május 24-e és június 10-e között 8-15 óra között (munkanapokon).

Szép volt, nyergesiek!


A Területi Matematika Verseny helyezett diákjai
5. évfolyam – 2. hely: Schmidt Bálint ,4. hely: Keresztes Laura és Urbán Petra
6. évfolyam – 2. hely: Gál Márton, 4. hely: Fekete Máté, 5. hely: Nagy Viktória
7. évfolyam – 1. hely: Bodoni Csenge, 2. hely: Zsombok Tamás
8. évfolyam – 1. hely: Tállai Bálint, 2. hely: Fogarasi Gábor, 3. hely: Schulhoff Tamás

Túrák a Pilisben


Folytatódnak a túrák a Pilis rég elfeledett szakrális történelmi területein. Továbbra is ingyenesen vezetjük ezeket a túrákat, ahova az egész család is eljöhet, akár csak kikapcsolódni, akár kutatni, letűnt korok hagyatékait felfedezni. A következő túra időpontja: 2011. május 21-én lesz, ahol is megismerhetjük, hogy mitől olyan fontos Dobogókő ma és az évezredek szkíta történelmében. Találkozó 8 órakor Dobogókőn lévő kilátóban a 700 méteres pontnál. A táv 5-10 km, a résztvevők lelkesedése szerint. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Érdeklődni a hogyes.karoly@freemail.hu elektronikus levélcímen és a 06/70-942-6830-as telefonszámon lehet.

Aradi Lajos: a Pilisről és a pálosokról


Aradi Lajos előadása május 20-án 19 órától a Térségi Közösségi Házban a Pilis és a pálosok kapcsolatára derít fényt. Az előadásra a belépés ingyenes, noha a szervezők még nem találtak stabil támogatót a rendezvénysorozatra. Az érdeklődők itt követhetik nyomon, hogy Aradi Lajos hol, milyen előadásokat tart: http://www.apilis.fw.hu/. Érdeklődni a fenti elektronikus levélcímen, telefonszámon lehet.

Egészségmegőrző klub


Kis klub alakult Nyergesújfalun, ahol az egészséges életmódról beszélgetünk. Az alternatív gyógyászat módszereiből szemezgetünk, előadásokat hallgatunk meg, hogy a testünk és lelkünk harmóniáját megtalálhassuk.
A lehetőségeket keressük arra, hogy a számunkra legmegfelelőbbet találjuk meg. Lesz asztrológia, új orvostudomány, prána nadi, reiki, pszichotronika, kineziológia. Beszélünk az angyalokról és még sok-sok érdekes dologról is. A klub tagjai kéthetente csütörtökön találkoznak. Tagsági díj nincs! A legközelebbi foglalkozás május 5-én, csütörtökön 17.00-kor lesz. Mindenkit szeretettel várunk!
Részletek: Bótyikné Drága Gabriellánál a 20/9120-277-es telefonszámon.

Cukorbeteg Klub


A Cukorbeteg Klub következő összejövetelét május 11-én 17 órakor tartja az Ady Endre Művelődési Házban.

A Munka ünnep-e?


Május 1-én 19 órától az AdyMŰVHÁZ színpadán az In Diretta! Belépő: 400,- Ft

Majális a Tónál


Április 30-án és május 1-én zenés programokkal, tűzoltó és rendőrségi bemutatókkal, Dudó Bohóccal, a Total Dance Club, a Német Nemzetiségi Dalkör fellépésével, sakk és lengőteke versenyekkel, ugrálóvárral várják a majálisozókat. Jubileumi Elektron Band buli a 30 éves zenekarral!

Meghívó kézimunkázóknak


Kézimunka szakkör szerdánként 17 órától a Tömegszervezeti Székház emeletén! Kedves kézimunkázók! Várunk mindenkit, aki tud vagy szeretne megtanulni kötni, horgolni, hímezni. Együtt az alkotás is jobb kedvre derít!!! Elkészült alkotásainkból kiállítást rendezünk az AdyMŰVHÁZ emeletetén, megnyitóját május 20-án (pénteken) 17 órakor tartjuk. A kiállítás június 10-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

Május a gyermekkönyvtárban


Május 5-én 9 órakor író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával. Május 5-én 16.15-kor: Tavaszi Agyköszörülde” (találóskérdések, rajzolás stb.). Május 6-án 16.15-kor: Mesehallgatás és agyagozás. Május 12-én 16.15-kor: Tavaszi „Észforgató” (rejtvények és játékos feladatok). Május 19-én 16.15-kor: Mesedélután és kézműves foglalkozás. Május 20-án 17 órakor kézimunka szakkör kiállításának megnyitója. Május 26-án 16.15-kor: Mese illusztrációk készítése – rajzverseny.
A programok a TÁMOP-3.2.4-08/1-209-047 „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretében valósulnak meg!

Made in Hungária musical Nyergesen május 14-én
Belépők 1200,- Ft/fő áron április 10-től elővételben kaphatók a művházban.
Az előadás napján 1900,- Ft a belépő ára.

Regionális Bábfesztivál május 7-én


Május 7-én, szombaton kerül sor a III. Komárom-Esztergom Megyei Gyermekbábjátékos Fesztiválra az Ady Endre Művelődési Házban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával, a KEMÖ Múzeumainak Igazgatósága és az AdyMŰVHÁZ közös rendezésében.
A fesztivált fél 10-kor Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke nyitja meg. Köszöntőt mond, és a programot ismerteti: Kákonyi Gellért az Ady Endre Művelődési Központ igazgatója. 10 bábcsoport mutatja be produkcióját: öt megyei csoport, öt pedig a Felvidékről – Diószegről, Érsekújvárról, Galántáról, Muzsláról és Párkányból – jön el Nyergesújfalura. Az előadásokat háromfős szakmai zsűri értékeli és minősíti. A várhatóan fél 2-ig tartó műsor részletes programját plakátokon és szórólapokon lehet megismerni. Az ebédszünet után 3 órától a diószegi „Csicsergők” zenés műsora szórakoztatja majd a közönséget, majd fél 4-kor lesz az eredményhirdetés. Az egész napos program végén a résztvevőktől a nyergesi Pinocchió Bábcsoport köszön el „Bábcirkusz” című produkciójával. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt!


Fáklyásmenet


Április 28-án a Szalézi-Irinyi Középiskola végzősei türelmetlenül várták a napnyugtát az Ady Endre Művelődési Ház előtt. A ballagási időszak első felvonásának tekinthető fáklyásmenet sötétedés után indult el az iskola épülete felé. A fellobbanó fáklyalángok fényében fürdő arcokon még ott játszott az elmúlt diákévek minden felhőtlen vidámsága. Ám az elegáns öltönyökbe, csinos ruhákba öltözött fiatalok látványa már azt sugallta a bámészkodó járókelőknek, hogy az újabb nyergesi generáció nem csak az iskolaépület, hanem a felnőttkor küszöbéhez is megérkezett.


Még képek itt:
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.142397795834140.34700.138519512888635

"Egy kis édes semmittevés" - Könyvajánló


Már alig várom a tavaszt, a bőrömet simogató napsütést, a nyarat, a csontig ható hőséget. Addig is mindenkinek ajánlom Frances Mayes: Napsütötte Toszkána című művét, amely nevezhető útleírásnak, szakácskönyvnek, társadalomrajznak. Ám elsősorban regény. Mayes amerikai író és költő. Könyvében naplószerűen beszéli el, hogyan találtak maguknak – férjével – második otthont Itáliában. A megvásárolt ház felújítása körüli nehézségeket feledteti az ott élők megismerése, majd a befogadtatás öröme. Az olasz konyha ízei, a finom borok zamata, és a baráti vacsorák során elfogyasztott ételek receptjei ugyanolyan fontosságot kapnak, mint az olasz táj lenyűgöző szépségének leírása, vagy az etruszk művészettörténeti kitekintések. Azok, akik látták a hasonló címmel készült filmet, a könyv talán csalódást okozhat, hiszen a regényben nincs szerelmi szál. Mégis magával ragad, felmelegít, elgondolkodtat. Egy fárasztó nap után jól esik a könyvből néhány oldalt elolvasni, mindig csak egy kicsit, hogy minél tovább tartson a dolce far niente, az édes semmittevés.

Frances Mayes: Napsütötte Toszkána, avagy otthon Olaszországban, Budapest: Tercium Kiadó, 2001-2002. SZE

2011. április 28., csütörtök

Zenés utazás rock ikonokkal


Zenés utazás rock ikonokkal Igazi múltidézésen vehettek részt azok, akik április közepén ellátogattak az Ászokba. Török Ádám és zenészbarátai csaptak a húrok közé, visszavarázsolva azt a felhőtlen korszakot, amikor az örömzene, és az emberi szó fontosabb volt, mint a karrier és a pénz. A Mini, az egykori Piramis és a Balkan Fanatic muzsikusai jól érezték magukat, a hangszeres szólókat, a lenyűgöző improvizációkat hangos ovációkkal fogadta  a nagyérdemű, és ez feldobta a fiúkat. A zenészek mögötti vetítővásznon megelevenedtek a hatvanas-hetvenes évek nagy pillanatai, emlékezetes koncertjei és meghatározó figurái. Éjfél után már csak azt kérdezte mindenki: mikor lesz a következő...

Crumerum fesztivál, Nyergesújfalu-Liget tér június 4-5.Június 4-én szombaton 16 órakor az eseményt megnyitja Dr. Völner Pál államtitkár úr. A két napos programon fellép a Szabolcsi Bence Zeneiskola Ifjúsági Fúvós Zenekara, menet a trianoni megemlékezés helyszínére, koszorúzás - a Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrző műsora - Wass Albert: Szerelmem Erdély, Rékasi Károly előadásában - Máglyagyújtás - Jóvilágvan zenekar - In Diretta

Június 5-én vasárnap délelőtt rendőrségi bemutató, díszkovácsolás, borkóstoló, az Alkotóház Egyesület kézműves foglalkozásai, Pinocchió Bábcsoport, táncház gyerekeknek Szegvári Ildikó néptáncoktató vezetésével, Collegium Gladiatorum műsora, Szent György Lovagrend bemutatója, Csata a Legio Brigetio, a Norde Garde és a Csallóközi Lovasíjászok között, Szent Sebestyén - Számszeríjász Társulat fellépése, Kopjafa avatás, a Szabolcsi Bence Zeneiskola Ütős együttese, Táti Művelődési Ház Formációs Csoportja, Záróbeszéd, Kormorán Memory Band, Royal Express Showband

Rockfesztivál május 28-án

Május 28-án a tavaknál, az edzőpályán: